رباط صلیبی قدامی چیست؟   زانو یک مفصل لولایی است که چهار رباط به حفظ انسجام آن کمک می کنند. این رباط ها ساختاری هستند که استخوان های زانو را در کنار همدیگر نگه می دارند و حرکت مفصل را کنترل می کنند. رباط های صلیبی قدامی و یا ACL و رباط صلیبی خلفی […]

ادامه مطلب ←